Kasutame küpsiseid, et teha veebilehe külastus teile meeldivamaks. Seda veebilehte kasutades nõustute sellega. Lisainfo on saadaval veebilehel vajutades rohkem infot nupule.

OSTUREEGLID

Kaupade ostmise ja müümise reeglid veebipoes www.superbox.ee

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Selle ostu-müügilepinguga (edaspidi: leping) määratakse kindlaks õigused, kohustused ja vastutused järgmiste isikute vahel: isik, kes ostab veebipoest www.superbox.ee kaupu (edaspidi: ostja), ja Superbox, UAB, kelle käes ostja veebipoest kaupu ostab (edaspidi: müüja). Veebipoest kaupu ostes nõustub ostja järgmiste reeglitega.

1.2. Need reeglid ja privaatsuspoliitika moodustavad eeskirjade lahutamatu osa ja on pooltele õiguslikult siduv dokument, millega sätestatakse ostja ja müüja õigused ja kohustused, vastutus, ostutingimused ja -toimingud, kaupade eest tasumine, nende kohaletoimetamine ja tagastamine veebipoes superbox.ee. Müüja jätab endale õiguse neid reegleid mis tahes ajal muuta või täiendada, võttes arvesse seadusega ette nähtud nõudeid. Muudatused jõustuvad alates avalikustamise momendist kõigile tehingutele pärast nende välja kuulutamist, seega on ostjal soovitatav iga ostu tehes nende reeglitega tutvuda. Ostes veebipoest www.superbox.ee, kohaldatakse ostja suhtes tellimuse esitamise hetkel kehtivaid reegleid.

2. OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

2.1. Ostu-müügileping (edaspidi: leping) ostja ja müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, kui ostja esitab kaupade tellimuse, nõustudes veebipoe reeglitega, ja tasub kaupade eest.

2.2. Pärast lepingu sõlmimist muutuvad ostja tellimuses ära toodud kaubad, nende kogus, hind, kohaletoimetamise aeg ja muud tingimused ostjale ja müüjale siduvaks ja neid võib muuta vaid nendes reeglites sätestatud toiminguga.

2.3. Ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingud säilitatakse müüja andmebaasis.

3. OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-poest vastavalt nendes reeglites ja poe muudes teabesektsioonides sätestatud toimingule.

3.2. Ostjal on õigus pöörduda lisateabe saamiseks müüja poolt täpsustatud e-posti aadressile või telefoninumbrile (täpsemad andmed leiate veebilehe osast Kontaktid). 

3.3. 3.3. Ostjal on õigus e-poest kaupade ostmise lepingust taganeda, teatades sellest müüjale kirjalikult (e-kirja teel, näidates seal ära tagastatava kaubaartikli ja selle tellimisnumbri) mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul alates toote kohaletoimetamise kuupäevast. Ostjal on õigus lepingust taganeda vaid juhul, kui toode on ilma defektita, ei ole saanud kahjustada ja selle välimus ei ole märgatavalt muutunud. Kui kaubad on defektita, on ostja vastutus tasuda nende tagastamise kulud ja korraldada tagastamine. Tagastada saab ainult voltimata pakendeid.

3.4. Registreerides e-poes www.superbox.ee, kohustub ostja esitama õigeid isikuandmeid (täisnimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber) ja/või ettevõtte andmeid (ettevõtte nimi, aadress, registreerimiskood, käibemaksukohustuslase kood).

3.5. E-poes registreerides ja kaupu ostes võtab ostja endale kohustuse säilitada oma sisselogimise andmed ja mitte edastada neid kolmandatele pooltele. Kui ostja kaotab oma sisselogimisandmed, teavitab ta sellest kohe müüjat, kasutades lepingu vastavas osas täpsustatud kontaktivahendeid. Müüja ei vastuta kolmandate poolet tegevuse eest, mis tehakse ostja sisselogimisandmeid kasutades.

3.6. Kui ostja poolt registreerimisel antud teave muutub, peab ta seda kohe värskendama.

3.7. Kui ostja keeldub kaupade kohale toimetamisel ilma mõjuva põhjuseta kaupu vastu võtmast, tasub ostja müüja nõudmisel kaupade kohaletoimetamise kulud.

3.8. E-poodi kasutades nõustub ostja nende reeglitega ja kohustub neid täitma ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi seadusi.

3.9. Ostja vastutab toote eest, kui see on sobimatute hoiustamistingimuste tõttu (näiteks liiga suur või väike õhuniiskus või sobimatu temperatuur) saanud kahjustada, moondunud või kaotanud muul viisil oma toimimisvõime või välimuse.

3.10. Ostja nõustub, et tema kohta käivaid andmeid (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, IP-aadress ja/või ettevõtte nimi, aadress, registreerimikood, käibemaksukohustuslase number) kogutakse ja kasutatakse, et töödelda ostja esitatud kaupade ja teenuste tellimuste töötlemiseks.

3.11. Ostja võtab täieliku vastutuse toodete (pakendite) plagieerimise ja kaubamärkide loata kasutamise eest toodete (pakendite) kujundamisel.

3.12. The Buyer commits to take care of all permits and consents necessary in order not to violate copyright, the rights of use of trademarks and is responsible for compliance with the laws regulating copyright and their protection and protection of trademarks and the consequences arising therefrom.

3.13. The Buyer gives the right to the Seller to use the products as examples to present and publish photos of products in the e-shop.

4. MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Müüja tagab ostjale võimaluse kasutada e-poes teenuseid, mille kasutustingimused määratakse kindlaks nende reeglitega.

4.2. Kui ostja proovib mis tahes viisil rikkuda e-poe toimimise stabiilsust või andmete kaitset või rikub muul viisil reeglites sätestatud ostja muid kohustusi ja Leedu Vabariigi seadusi, on müüjal õigus tühistada ostja registreerimine kohe ja ilma etteteatamiseta või piirata muul viisil ostja võimalust e-poodi kasutada.

4.3. Müüja austab ostja õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, nagu on täpsemalt määratletud e-poe registreerimisvormis.

4.4. Müüja kohustub müüma kaupu, mis vastab Leedu Vabariigi õigusaktide nõuetele. Müüdavad kaubad on ilma defektita, sobivad kasutamiseks ettenähtud eesmärgil, on korralikult pakendatud ja sildistatud.

4.5. If the Seller is requested to manufacture the goods according to the graphic design (printing) project or construction solution provided by the Buyer, the Seller shall not be responsible for defects in the products (packaging) caused by the layouts and drawings provided by the Buyer.

4.6. Seller holds no responsibility for copyright infringement, trademark misuse, or packaging plagiarism.

5. KAUPADE KOHALETOIMETAMINE

5.1. Kaupu tellides kohustub ostja teatama kaupade täpse kohale toimetamise aadressi. 

5.2. Ostja peab kaubad isiklikult vastu võtma. Kui ostja ei saa kaupu isiklikult vastu võtta, kuid kaubad toimetatakse kohale ostja antud aadressile, ei ole ostjal õigus esitada nõudeid kaupade kohale toimetamise eest valele isikule.

5.3. Müüja kohustub toimetama ostja tellitud kaubad kindlaks määratud aadressile.

5.4. Müüja toimetab kaubad ostjale vastavalt kaupade kirjelduses täpsustatud tingimustel. Need tingimused ei kehti juhtudel, kui soovitud kaupu ei ole müüja laos saadaval ja ostjat on tellitud kaupade puudumisest teavitatud. Samuti nõustub ostja, et erandjuhtudel võib kaupade kohale toimetamine toimuda viivitusega, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüja kontrollida ei saa. Sel juhul võtab müüja kohe ostjaga ühendust ja lepib kokku kaupade kohale toimetamise aja.

5.5. Kõigil juhtudel on müüja vabastatud vastutusest kaupade kohale toimetamise tingimuste rikkumise osas, juhul kui kaupu ei toimetata ostjale kohale või need toimetatakse kohale viivitusega tulenevalt ostja veast või tingimustest, mida müüja kontrollida ei saa.

5.6. Ostja peab alati viivitamatult teavitama müüjat, kui saadetis on purunenud või pakend on muul viisil kahjustada saanud või kui saadetis sisaldab tellimata kaupu või vales koguses või mitteterviklikke kaupu.

5.7. Igal juhul, kui ostja märkab kohaletoimetatud saadetisel märke kahjustustest, lisab ta sellekohased kommentaarid saadetise vastuvõtmise dokumenti või esitab selliste kahjustuste kohta eraldi aruande. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Sellise tegevuse puudumisel ei vastuta müüja ostja suhtes kaupade kahjustuste eest, mis tulenevad pakendi kahjustada saamisest, kui ostja ei ei ole seda kulleri saatelehele ära märkinud.

6. POOLTE VASTUTUS

6.1. Ostja vastutab valeandmete esitamise eest veebipoes ja sellest tulenevate tagajärgede eest.

6.2. Ostja vastutab veebipoe sisselogimisandmete säilitamise eest ja juhul, kui ostja edastab need andmed kolmandatele pooltele, vastutab ostja ka selliste kolmandate poolte tegevuse eest.

6.3. Ostja vastutab kahjustuste eest, mis tulenevad kaupade kasutamisest viisil, millega eiratakse juhiseid või ohutusnõudeid ja Leedu Vabariigi seadustega sätestatud toiminguid.

6.4. Kahjustuste korral hüvitab süüdiolev pool kahjustused.

7. LÕPPSÄTTED

7.1. Ostja ja müüja vahelist suhet reguleeritakse Leedu Vabariigi seadustega.

7.2. Kõik erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui sellisel viisil ei õnnestu kokkulepet saavutada, lahendatakse vaidlused vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.